ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ἱδρύθηκε τὸ 1894.

Λειτούργησε γιὰ τὴν προάσπισι τῶν ἐθνικῶν δικαίων κατὰ τὴν δύσκολη ἐκείνη περίοδο καὶ στελεχώθηκε ἀπὸ μεγάλες προσωπικότητες τῆς ἐποχῆς: Ἥρωες, ὅπως ὁ Παῦλος Μελᾶς, ποιητές, ὅπως ὁ Κωστῆς Παλαμᾶς, λογοτέχνες, ὅπως ὁ Ἀνδρέας Καρκαβίτσας καὶ ὁ Γρηγόριος Ξενόπουλος, καὶ καλλιτέχνες, ὅπως ὁ Νικόλαος Λύτρας.

Κατὰ τὴν λειτουργία της ἀνέπτυξε πολλαπλὲς δραστηριότητες. Ἐνδεικτικῶς, ὠργάνωσε τὸν μακεδονικὸ ἀγῶνα γιὰ τὴν ἀντιμετώπισι τῆς διεισδύσεως τῆς Βουλγαρικῆς Ἐξαρχίας στὴν Μακεδονία καὶ ἐνίσχυσε ἠθικῶς καὶ ὑλικῶς τὴν Κρητικὴ Ἐπανάστασι τοῦ 1896.

Σήμερα, ποὺ τὸ μέλλον τῆς πατρίδος μας καὶ ὁλοκλήρου τοῦ Ἑλληνισμοῦ διαγράφεται ζοφερό, ἡ ἐπανεμφάνισίς της ἐκρίθη ἐπιβεβλημένη!

ΕΘΝΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΙΣ (Ταινίες ἐθνικῆς ἀφυπνίσεως)
ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Σὲ μιὰν Ἑλλάδα, ἡ ὁποία καταρρέει ἠθικῶς, πολιτισμικῶς καὶ οἰκονομικῶς,

σὲ μιὰν Ἑλλάδα ἀπὸ τὴν ὁποία τείνουν νὰ ἐκλείψουν ἀξίες, ἰδανικά, ἀρχές, ὑγιῆ πρότυπα καὶ παραδόσεις,

σὲ μιὰν Ἑλλάδα, ὅπου ὅλα ἀξιολογοῦνται μὲ ἀπολύτως μετρούμενες οἰκονομικὲς καὶ μόνον μονάδες, καὶ ἡ ὁποία ψυχορραγεῖ κάτω ἀπὸ τὸν σκληρὸ καὶ ἀνελέητο ἔλεγχο τῶν δανειστῶν, ἐπιβάλλεται νὰ θέσουμε ἐκ νέου τὶς ὑψηλὲς ἰδέες ὡς ὁδοδεῖκτες στὴν δύσκολη πορεία μας πρὸς τὸ μέλλον.

Μὲ αὐτὸ ὡς ὅραμα, ἡ ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κλιμακώνει τὶς δράσεις της, μὲ βασικοὺς στόχους

• τὴν ἀναζωπύρωσι τοῦ ἐθνικοῦ φρονήματος,

• τὴν ἀνάκαμψι τῆς καταβαραθρωμένης ἑλληνικῆς παιδείας,

• τὴν καλλιέργεια πνεύματος ἀλληλεγγύης μεταξὺ τῶν Ἑλλήνων,

• τὴν ἀναστήλωσι τῶν πατροπαραδότων ἀξιῶν,

• τὴν ἀναπτέρωσι τοῦ ἠθικοῦ τοῦ λαοῦ μας καὶ

• τὴν ἀποκατάστασι τοῦ διεθνοῦς σεβασμοῦ πρὸς τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸν Ἑλληνισμό.

Τὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος, βαλλόμενο πανταχόθεν, εὑρίσκεται σὲ ἐξαιρετικῶς δεινὴ θέσι. Σὲ ὅλες ὅμως τὶς δύσκολες ἐθνικὲς περιόδους, ἡ ἐθνικὴ συσπείρωσις τὸ διετήρησε ζωντανό. Πρὸς τοῦτο καὶ σήμερα, γιὰ τὴν ὑπηρέτησι τῆς ἐθνικῆς ἰδέας, ἀπαιτεῖται ἡ ἐνσυνείδητη συνδρομὴ ὅλων μας, ἡ ἀνιδιοτελὴς προσφορά μας, ἡ ἀλληλοϋποστήριξις καὶ ἡ διαγραφὴ τῶν λέξεων ἐγωϊσμὸς καὶ διχόνοια ἀπὸ τὸ λεξιλόγιό μας.

Ὁ Ἑλληνισμὸς εἶναι πανάρχαιος. Διετηρήθη καὶ ἐπεβίωσε ὑπὸ ἐξαιρετικῶς ἀντίξοες συνθῆκες καὶ ἐν συνεχείᾳ ἔλαμψε πάλιν καὶ ἐμεγαλούργησε.

Μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ἡ ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ θὰ πρωτοστατήση ἐκ νέου στὶς ἐξελίξεις!

Ὁ ναρκωμένος γίγαντας (ὁ Ἑλληνισμός) θὰ ξυπνήση καὶ ἡ Ἑλλάδα μας θὰ ξαναπάρη τὴν θέσι ποὺ τῆς ἀξίζει!

10.9.12

Οἱ 10 ἐντολὲς τοῦ διαβόλου


Πολὺ συχνά, συναντοῦμε ὡρισμένες καταστάσεις καὶ γεγονότα, ποὺ κυριολεκτικῶς μᾶς κόβουν τὴν ἀνάσα! Ἀποροῦμε στὰ ἀλήθεια, πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπάρχουν συνάνθρωποί μας, Ἀμερικανοὶ πιθανῶς, ποὺ μὲ μία ἐντελῶς ἀνεξήγητη(;) σκληρότητα καὶ κυνικότητα θέλουν νὰ προγράψουν κάμποσα δισεκατομμύρια συνανθρώπους τους, βγάζοντάς τους στὴν οὐσία ἀπὸ τὴν «μέση», ὥστε νὰ πραγματοποιηθοῦν τὰ κατασκότεινα καὶ ἐξόχως περίεργα σχέδιά τους!

 Ἴσως ἔχετε δῆ στὸ διαδίκτυο ἕνα ἄκρως περίεργο «μνημεῖο» λίγο ἔξω ἀπὸ τὴν Ἀτλάντα, στὸ Ἔλμπερτ Κάουντυ τῆς πολιτείας Τζώρτζια τῶν Η.Π.Α., ὅπου συναντᾷ κανείς,  σὲ 6 πλάκες ἀπὸ γρανίτη, ὕψους σχεδὸν 6 μέτρων καὶ συνολικοῦ βάρους 108 τόννων (!!!),  κάποιες σύγχρονες δέκα«ἐντολὲς», σὲ ὀκτὼ «μοντέρνες» γλῶσσες, ἐνῷ ψηλότερα ὑπάρχει ἕνα κείμενο σὲ 4 ἀρχαῖες γλῶσσες (δηλαδὴ Ἑλληνικά, Βαβυλωνιακὰ , Σανσκριτικὰ καὶ Αἰγυπτιακὰ ἱερογλυφικὰ)! «Ἐντολὲς» γιὰ τὸ μέλλον τῆς ἀνθρωπότητος (τί θέλει νὰ πῇ ὁ ποιητής;)!
 Τὰ μόνα στοιχεῖα ποὺ «ὑπάρχουν» εἶναι ἡ κατασκευαστικὴ ἑταιρεία, τῆς ὁποίας, μόνον ὁ πρόεδρος, τὸν μήνα Ἰούνιο τοῦ 1979, εἶδε ἕναν ἰδιαιτέρως καλοντυμένο καὶ σίγουρα μορφωμένο ἐπισκέπτη, ποὺ δήλωσε ψευδώνυμο, μὲ τὶς πρωτοφανεῖς ἀπαιτήσεις γιὰ τὸ μνημεῖο, ἀλλὰ καὶ ὁ ἐπὶ κεφαλῆς τῆς τοπικῆς τραπέζης, ποὺ ἀρχικῶς τὸν πέρασαν γιὰ τρελλό! Οἱ ὄροι τοῦ ἤσαν σαφεῖς καὶ κάθετοι,  διέθετε λεπτομερέστατα σχεδιαγράμματα, ἤθελε ἀπόλυτη μυστικότητα καὶ ὅταν τελείωνε τὸ ἔργο, ἡ τράπεζα ἀλλὰ καὶ ἡ κατασκευαστικὴ ἑταιρεία, νά... καταστρέψουν ὅλα τὰ στοιχεῖα! Σημειῶστε ἐπίσης, πῶς ὁ ἄγνωστος τελικῶς χρηματοδότης –λέγεται ὅτι τότε κόστισε τὸ ὅλο στήμιμο τῶν πλακῶν, περίπου 300.000 δολλάρια- ὅσες φορὲς τηλεφωνοῦσε γιὰ τὴν πρόοδο τῶν ἐργασιῶν ἢ ἔστελνε γραπτὰ κείμενα, τὸ ἔκανε κάθε φορὰ ἀπὸ διαφορετική... πολιτεία! Μὲ αὐτὸν τὸν πανέξυπνο τρόπο κατέστησε ἀδύνατο τὸν  ἐντοπισμό του!
 Κρατηθῆτε τώρα καλὰ καὶ ἀκοῦστε τί λένε οἱ πλάκες! Ἡ πρώτη ἀναφέρει μὲ σαφήνεια «διατηρῆστε τὴν ἀνθρωπότητα κάτω ἀπὸ 500.000.000, σὲ διαρκῆ (;;;) ἰσορροπία μὲ τὴν φύσι»(!), ἡ δευτέρα λέει, νὰ ... καθοδηγῆται – ἀπὸ ποιοὺς ἐννοεῖ;- ἡ ἀναπαραγωγὴ τῶν ἀνθρώπων μὲ σοφία(;;;), ἡ τρίτη νὰ ἑνωθῆ ἡ ἀνθρωπότης μὲ μία (μόνον...) «ζωντανὴ» γλῶσσα, ἐνῷ ἡ δεκάτη, τονίζει «μὴν εἶστε καρκίνος γιὰ τὴν γῆ, ἀφῆστε χῶρο στὴν φύσι»!
 Μὰ θὰ ρωτήση ὁ κάθε καλόπιστος τηλεθεατής, ἀφοῦ ἤδη στὰ εἰδικὰ «ντοκυμανταὶρς» ἀναφέρεται σαφῶς ὅτι οἱ ἄνθρωποι σήμερα στὸν πλανήτη μας εἶναι γύρω στὰ 7 δισεκατομμύρια, τότε πῶς θὰ «διατηρηθῆ» ὁ πληθυσμὸς τῆς γῆς μας μόνον στὰ 500.000.000; Μήπως μὲ τίποτα «εἰδικὲς & μαζικὲς ἐκκαθαρίσεις», ἢ πῶς ἀλλοιῶς; (Γιατί ἄραγε μία πολὺ εἰδικὴ καὶ περίεργη κρατικὴ ὑπηρεσία στὶς ΗΠΑ, ποὺ ὀνομάζεται ‘FEMA’, ἔχει ἤδη κατασκευάσει πολλὰ στρατόπεδα συγκεντρώσεως, σὲ ἀπόμερα σημεῖα τῆς ἀμερικανικῆς ἐπικρατείας, ποὺ μοιάζουν ὁλοϊδια μὲ τὰ γερμανικά της κατοχῆς, ἐνῷ συγχρόνως, ἔχει γεμίσει πάλι ἀπομεμακρυσμένους χώρους, μὲ στοιβαγμένα χιλιάδες πλαστικὰ ... φέρετρα, ἰδιαιτέρως εὐρύχωρα γιὰ 2 – 3 πτώματα(!) καὶ διαθέτει ἐπίσης «εἰδικὰ» τραῖνα ἀλλὰ καὶ τεράστια ἀσθενοφόρα, μεγέθους λεωφορείου; Τί ἑτοιμάζουν;)
 Μὲ τὸ νὰ διασπαροῦν φονικοὶ μολυσματικοὶ «ἰοὶ» καὶ νόσοι, ὅπως ἀκούγεται, ὅτι ἔγινε τὸ 1977 μὲ τὸν ἰὸ τοῦ θανατηφόρου Ἔϊτζ, ποῦ θεωρεῖται «προϊὸν» χημικῶν στρατιωτικῶν ἐργαστηρίων τῶν ΗΠΑ, ποῦ «πειραματίσθηκαν» ἀμολώντας τὸ τότε, στὴν δύστυχη Ἀφρική; Στὶς ΗΠΑ, τελευταίως «ξαναζεστάθηκε» ἡ συζήτηση γιὰ τὶς πλάκες αὐτές, ἀκτιβιστὲς πῆγαν καὶ ἔκαναν ζημιές, ἀλλὰ κάποιες φωνὲς εἶπαν, πῶς ἀπὸ πίσω κρύβονται μυστικὲς ὁμάδες καὶ «ἑνώσεις»...
 Τὴν ἴδια στιγμή, ἀκούγονται πολλὰ ἀσυνήθιστα ἐπίσης, γιὰ μία νέα λέει, ‘παγκόσμια’ πρωτεύουσα, μὲ ἕδρα τὸ μακρυνὸ ... Καζακστᾶν, στὴν 100% ἄγνωστη πόλη Ἀστάνα, ποὺ ὅμως εἶναι πολὺ πλούσια, μοντέρνα καὶ πρωτότυπα ἤδη σχεδιασμένη, μὲ ἐπαναστατικῆς συλλήψεως κατασκευές, στοιχεῖα, ποὺ δὲν «δένουν» καθόλου, μὲ τὴν ὑπόλοιπη χώρα...
 Πολλὰ ἐρωτήματα, ποὺ ἀναζητοῦν ἀπαντήσεις!

«'Ιωάννης Καποδίστριας»

1 σχόλιο:

  1. Ανώνυμος11:50:00 π.μ.

    Μια απορία έχω.
    Γιατί οι κάτοικοι της περιοχής δέν πάνε με σκεπάρνια να κάνουν το ...μνημείο χαλίκια;

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...